Правила прийому

ДНЗ «Коршівський професійний аграрний ліцей»

на 2019-2020 навчальний рік

 

І. Загальна частина

1.1. Ці правила є обов’язковими для ДНЗ «Коршівського професійного аграрного ліцею» (надалі – Коршівського ПАЛ).

1.2. До Коршівського ПАЛ приймаються громадяни України, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Коршівського ПАЛ здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем — кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.7 Коршівський ПАЛ здійснює підготовку кваліфікованих робітників згідно  ліцензії надання освітніх послуг №АВ № 552709 від 22.10.2010 року та рішення Акредитаційної комісії України від 26 квітня 2013 року в обсязі доведеного плану регіонального замовлення з таких професій і спеціальностей:

- на базі базової загальної середньої освіти: термін навчання 3 роки з наданням повної загальної середньої освіти, форма навчання – денна, без обмеження за віком та обмеженнями за медичними показаннями:

№ з/п

Код професії

Назва професії

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників

Ступеневість навчання

Cтать

Плановий обсяг прийому

1 7233 

 

8331

 

 

8322

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.Тракторист-машиніст сільськогосподарсько-го виробництва

Водій автотранспортних засобів

1-3 розряд 

 

Категорії А1,А2,В1»

 

категорія «С»

Кваліфіко-ваний робітник Чол 23 осіб
2 7231 

8322

Слюсар з ремонту автомобілів.Водій автотранспортних засобів 1- 4 розряд 

категорія «С»

Кваліфіко-ваний робітник Чол 23 осіб
3 51227412 Кухар.Кондитер 3-4 розряд3 розряд Кваліфіко-ваний робітник ЧолЖін 23 осіб

 - на базі повної загальної середньої освіти: форма навчання – денна, без обмеження за віком та обмеженнями  за медичними показаннями:

№ з/п

Код професії

Назва професії Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників

Ступеневість навчання

 

Cтать Термін навчання Плановий обсяг прийому
1 7231 

8322

Слюсар з ремонту автомобілів.Водій автотранспортних засобів 1-3 розрядкатегорія «С» Кваліфіко-ваний робітник Чол

1 рік

20 осіб
2 51227412 Кухар.Кондитер 3 розряд3 розряд Кваліфіко-ваний робітник ЧолЖін

1,5 року

12 осіб
3 4131 

8322

Агент з постачанняВодій автотранспортних засобів  

категорія «В, С»

Кваліфіко-ваний робітник ЧолЖін

1,5 року

23 осіб


ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Коршівського ПАЛ здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Коршівського ПАЛ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Коршівського ПАЛ на наступний календарний рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі до Типових правил, затверджених наказом МОН від 14.05.2013 р. № 499 і затверджуються керівником Коршівського ПАЛ за погодженням зі структурним підрозділом з питань професійно-технічної освіти обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Коршівського ПАЛ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Коршівського ПАЛ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та сайт ліцею і обумовлюють:

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до Коршівського ПАЛ, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Коршівського ПАЛ відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів з 02 червня 2018 року по 20 серпня 2018 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Коршівського ПАЛ, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- свідоцтво про народження або паспорт (копія);

- довідка з місця проживання і склад сім’ї:

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення

про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Коршівського ПАЛ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання на засіданні приймальної комісії 20-21 серпня 2019 року:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

- запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, — за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до Коршівського ПАЛ за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Коршівського ПАЛ за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Коршівського ПАЛ здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Коршівського ПАЛ може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Коршівського ПАЛ на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Коршівського ПАЛ. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Коршівський ПАЛ може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Коршівського ПАЛ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «Коршівський професійний аграрний ліцей» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядкований Коршівський ПАЛ, обласна державна адміністрація та створені нею органи управління професійно-технічною освітою.